Jazyk a řeč

Jazyková komunikace a jazyková kultura

Lingvistické disciplíny

Základní lingvistické příručky

Národní jazyk a jeho útvary

Interdialekty a dialekty českého jazyka

KE STAŽENÍ

 

Cvičení

 

Rozhodněte, která z následujících spisovných slov jsou ze stylistického hlediska neutrální, hovorová, knižní a odborná: lože, kilo, kyslík, odvětit, přísudek, holka, veselý, žena

Rozhodněte, která z následujících nespisovných slov jsou slova z obecné češtiny, slova nářeční, slova profesní, slangová nebo slova argotická a vysvětlete význam těchto slov: bonzovat, zemáky, šuplera, ajznboňák, fajn, erzeta

Indoevropské jazyky

Opakovací úkoly k testu „Úvod do studia jazyka a slohu“

1. Vysvětli a odliš pojmy jazyk, řeč, mluva.

2. Vysvětli, čím se zabývá: fonetika, ortografie, ortoepie, ortofonie, lexikologie, lexikografie, sémantika, stylistika, morfologie, syntax, etymologie, slavistika, dialektologie, frazeologie.

3. Vysvětli, jaké funkce má řeč.

4. Vysvětli pojmy: národní jazyk, mateřský jazyk.

5. Uveď národní jazyky různých národů (např. Angličanů, Američanů, Němců, Rakušanů, Belgičanů, Nizozemců, Francouzů, Portugalců, Dánů, Litevců, Maďarů, Kanaďanů, Švýcarů, Velšanů apod.).

6. Popiš systém útvarů českého národního jazyka, vysvětli, které útvary jsou spisovné a které nespisovné.

7. Vysvětli pojmy dialekt, interdialekt, argot, slang, profesní mluva.

8. Vysvětli, jaké jazykové prostředky považujeme za hovorové, knižní, archaické a neutrální.

9. Odliš způsob zápisu a výslovnosti modelové věty Dej mouku z mlýna na vozík. v každém ze čtyř interdialektů českého jazyka.

10. Vysvětli rozdíl mezi jazykem umělým a přirozeným (uveď příklady).

11. Vysvětli rozdíl mezi jazykem živým a mrtvým (uveď příklady).

12. Co jsou to indoevropské jazyky? Jakým procesem se rozrůznily do současného stavu? Dokdy byla praslovanština společným jazykem všech Slovanů a ve které době došlo k rozpadu praslovanštiny na jednotlivé slovanské jazyky? Do kterých jazykových větví jsou indoevropské jazyky rozděleny? Ke kterým jazykovým kmenům a větvím patří různé evropské jazyky (např. španělština, francouzština, italština, němčina, irština, islandština, švédština, finština, nizozemština, čeština, slovenština, rumunština, albánština, bulharština, slovinština, srbština, řečtina, ruština, ukrajinština, moldavština, estonština, maďarština apod.) Které evropské jazyky nepatří mezi indoevropské jazyky a ke kterému jazykovému kmeni tedy patří?

13. Co jsou stylistické postupy a stylistické útvary? Odliš je od sebe.

14. Kterými vlastnostmi se musí vyznačovat komunikačně sdělný projev?

15. Co jsou to slohotvorní činitelé? Které činitele považujeme za objektivní a které za subjektivní?

16. Vysvětli pojmy: katalog, slovník, encyklopedie, klíčové slovo, výpisek, osnova, výtah, obsah, rejstřík, anotace, resumé.

Zvuková stránka jazyka

Hláskosloví

Respirace, fonace, artikulace

Samohlásky a souhlásky

Spodoba hlásek

Slovní přízvuk

Zvuková stránka souvislé řeči

KE STAŽENÍ

Zásady správné výslovnosti

KE STAŽENÍ